1 631 939 Kč

První nezávislý průvodce zdravotním pojištěním

Navigace » Zdravotní pojištění v ČR | Průvodce zdravotním pojištěním

Zdravotní pojištění v ČR

Zdravotní pojištění je povinné pro každého občana České republiky. Buď si ho hradí sám, nebo je za něj placeno státem (děti, studenti, důchodci, apod.). Každý pojištěný má nárok na bezplatnou základní zdravotní péči.

K čemu zdravotní pojištění slouží?

Zdravotní pojištění je určené k úhradě nákladů zdravotní péče. Plně jsou hrazeny nezbytné lékařské úkony, léky a zdravotnický materiál. Na některé léky a zákroky pacient připlácí, některé hradí zcela.

K čemu zdravotní pojištění neslouží?

Zdravotní pojištění nezakládá nárok na výplatu nemocenské v případě nemoci. Nemocenské pojištění je součástí sociálního pojištění, kterou musí povinně platit zaměstnanci, dobrovolně si ji mohou zvolit osoby samostatně výdělečně činné.

Pojištění nekryje léčebné výlohy v zahraničí, pokud mezinárodní dohody nestanoví jinak nebo se nejedná o úkon, který nelze provést v České republice a s jehož úhradou zdravotní pojišťovna souhlasí.

Kdo platí zdravotní pojištění?

Zdravotní pojištění si platí zaměstnanci a osoby samostatně výdělečně činné. Stát jej platí za děti, studenty, registrované nezaměstnané a důchodce.

Kdo zdravotní pojištění neplatí:

Jaká je výše zdravotního pojištění?

Výše pojistného zdravotního pojištění je 13,5 % z vyměřovacího základu. Pro zaměstnance je vyměřovacím základem hrubá mzda, z níž zaměstnavatel strhává 4,5 %, dalších 9 % připlácí jako vedlejší náklad práce k hrubé mzdě.

Minimální výše pojistného pro rok 2011

Vyměřovací základ

Pro osoby samostatně výdělečně činné platí strop vyměřovacího základu pro výpočet pojistného. Pro rok 2011 je stanoven na 72násobek průměrné měsíční mzdy, tj. strop je 1 781 280 Kč.

Komu se zdravotní pojištění platí?

Zdravotní pojištění se platí soukromým zdravotním pojišťovnám, kterých v současné době působí na našem území 8.

Kdy lze změnit zdravotní pojišťovnu?

U zdravotního pojištění platí pravidlo, že v každém okamžiku musí být za každého pojištěnce někdo plátcem pojistného (zaměstnavatel, stát, pojištěnec…) Proto je nutno vždy do osmi dnů oznámit zdravotní pojišťovně plátce pojištění (např. nové zaměstnání, evidence na úřadu práce, podnikání apod.). Podobně je potřeba postupovat také u zaměstnavatele v případě změny pojišťovny. Tu je možno změnit jednou za 12 měsíců vždy k prvnímu dni následujícího kvartálu. Tedy k 1. lednu, 1 dubnu, 1. červenci a 1. října.